پنج شنبه ٠٩ تير ١٤٠١
آدرس مراکز رشد و فناوری کشور

 

www.roshd.yu.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه یاسوج

http://www.ui.ac.ir/Roshd

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه اصفهان

http://www.urmia-ict.com

مركز رشد واحدهاي فناوري اطلاعات وارتباطات دانشگاه اروميه

www.istt.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري شهرك علمي و تحقيقاتي اصفهان

http://www.basu.ac.ir

مركزرشد واحدهاي فناوري‌اطلاعات‌ ‌‌‌و ارتباطات‌ دانشگاه بوعلي سينا

http://www.pgsti.ir 

مركز رشد واحدهاي فناوري خليج فارس استانداري بوشهر

http://www.ptp.ir 

مركز رشد واحدهاي فناوري پليمر پژوهشگاه پليمر و پتروشيمي ايران

http://www.bioincubator.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري پژوهشگاه ملي مهندسي ژنتيك و زيست فناوري

http://www.modares.ac.ir/MSTPARK

مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه تربيت مدرس

http://www.roshd.park.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري دانشگاه تهران

http://www.itincubator.com 

مركز رشد واحدهاي فنّاوري اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهي

www.kti.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري جهاد دانشگاهي استان كرمانشاه

http://Roshd.scu.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهيد چمران اهواز

http://www.ictincubator.ir 

مركز رشد واحدهاي فناوري‌اطلاعات و ارتباطات پارك علم و فناوري خراسان

www. techincubator .ir

مركز رشد واحدهاي فناوري پارك علم و فناوري ‌استان ‌خراسان

http://www.zuti.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه زنجان

http://www.irost.org

مركز رشد واحدهاي فناوري سازمان ‌پژوهشهاي ‌علمي ‌و صنعتي ‌ايران

http://www.idro.org

مركز رشد واحدهاي فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

www.sstp.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري پارك علم و فناوري استان سمنان

http://iec.aut.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه صنعتي اميركبير

http://www.sati.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري‌هاي‌ پيشرفته ‌دانشگاه ‌صنعتي ‌شريف

http://pti.tbzmed.ac.ir

مركزرشد واحدهاي فناوري فرآورده‌هاي دارويي دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.icmed.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري لوازم ‌و تجهيزات پزشكي‌ دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.pi.tums.ac.ir

مركز رشد واحدهاي ‌فناوري‌فراورده‌هاي ‌دارويي دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.incubator.mums.ac.ir

مركز‌ رشد ‌واحدهاي‌ فناوري ‌فراورده‌هاي ‌دارويي دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://www.sums.ac.ir\~sppti\

مركز رشد واحدهاي‌فناوري‌ فراورده‌هاي ‌دارويي دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.inc.iust.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري ‌اطلاعات ‌و ارتباطات‌ دانشگاه ‌علم ‌و صنعت ايران

http://www.fstp-ict.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري پارك علم و فناوري ‌استان ‌فارس

http://www.kashanu-inc.org

مركز رشد واحدهاي فناوري‌ اطلاعات ‌و ارتباطات دانشگاه كاشان

http://www.gstp.ir 

مركز رشد واحدهاي فناوري پارك علم وفناوري ‌استان گيلان

http://www.astpi.ir 

مركز رشد واحدهاي‌ فنّاوري پارك علم و فناوري ‌استان مركزي

www.mti.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري شركت شهرك هاي صنعتي مازندران

http://www.iasbs.ac.ir/incubator

مركز رشد واحدهاي ‌فناوري ‌اطلاعات ‌و ارتباطات مركز تحصيلات تكميلي علوم پايه زنجان

http://www.eastp.ir

مركزرشد واحدهاي فناوري‌ ‌استان ‌آذربايجان‌شرقي

http://www.yazdict.org

مركز رشد واحدهاي‌ فنّاوري‌ اطلاعات ‌و ارتباطات پارك علم و فناوري استان يزد

http://www.ystp.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فنّاوري بيوتكنولوژي پزشكي و مهندسي ژنتيك پارك علم و فناوري يزد

http://www.icrc.ac.ir 

مركز رشد واحدهاي فناوري پژوهشكده صنايع رنگ

http://www.imre.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري پارك علم و فناوري صنعت آب و برق

http://www.semnan.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه سمنان

http://www.JDKhorasanSH.AC.IR

مركز رشد واحدهاي فناوري جهاد دانشگاهي استان خراسان شمالي

http://www.uma.ac.ir

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه محقق اردبيلي

http://www.skuti.ir/

مركز رشد واحدهاي فناوري دانشگاه شهركرد

 

 

 

عنوان
آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 6412
 بازدید امروز : 48
 کل بازدید : 197594
 بازدیدکنندگان آنلاين : 1
 زمان بازدید : 0.3125